EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se ekonomických aspektů ICT. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.1.10

Konference Systémová integrace 2010, tentokrát s premiérem

A je to opět tady! Týmy prof. Voříška a paní Hany Hůrkové vyhlásily
opět "pohotovost". V poště mnozí z nás najdou výzvu k zaslání příspěvků
na 18-tý ročník konference "Systémová integrace".
Tentokrát s podtitulem "Role ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR " . 
Konference se bude konat tradičně v pražském paláci Žofín,
ve dnech 8-9.června 2010 (úterý - středa, netradičně).
A zde je sedm letošních témat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost státu
2. Lidské zdroje v ICT
3. Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb
4. Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb
7. Cloud computing – příležitosti a výzvy
Novinkou letošního ročníku je, že se koná pod záštitou premiéra ČR.
Premiér Jan Fischer konferenci zahájí přednáškou na téma 
"Jak ICT může pomoci ČR ke zvýšení konkurenceschopnosti”.
Druhý den bude zahájen přednáškou ministryně školství Miroslavy Kopicové
na téma “Role ICT vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR”.
Charakteristiku jednotlivých bloků jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Další podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni
 

21.1.10

Agilní přístupy k řízení projektů

Jedním z aktuální trendů v oblasti řízení projektů je t. zv. "agilní přístup".
Z podnětu kol. doc. Skalického jsem se porozhlédl po webu.
Získal jsem přístup k přednášce v angličtině¨. Vybral jsem z ní 40 slajdů, 
které ukazují na jednu z možných cest uplatnění agilního přístupu.
Z výřezů jsem sestavil slideshow, kterou najdete na dále uvedené adrese.
Prosím o trpělivost při načítání slideshow, zvolil jsem moderní šablonu, která
je sice praktická, ale trochu pomalejší.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druhým zdrojem je bakalářská práce MArtina Bosáka, obhájená na VŠE
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Další článek, nazvaný "Agilní metodiky, a jak dál?" najdete na dále
uvedené adrese.  Alena Buchalcevová z katedry informačních technologií
VŠE Praha, nabízí šírší pohled na uplatnění agilních metod zejména
v oblasti řízení softwarových projektů.
Vybírám abstrakt článku:
"Agilní metodiky mají za sebou již sedm let své existence, vyzrávají
a začínají být skutečně vnímány jako alternativní  a úspěšný způsob vývoje
softwaru. Výsledky celosvětových průzkumů ukazují, že agilní přístupy
v praxi fungují  a jsou akceptovány. Situace v ČR je poněkud jiná.
Většina firem v Česku veřejné metodiky nepoužívá  a rozsah znalostí
o agilních metodikách je v praxi nízký.  Aby bylo možné agilní metodiky
použít, musí být splněny některé základní předpoklady (zákazník součástí
týmu, tým maximálně 8 vývojářů v jedné místnosti apod.).
V posledních letech probíhají výzkumy, které obohacují  agilní metodiky
o nové praktiky, umožňující použít agilní  přístupy i pro projekty, které
nesplňují základní předpoklady  použití agilních metod. Dalším trendem
je podpora  agilního vývoje nástroji, jde zejména o nástroje zaměřené
na podporu nového způsobu řízení projektu, kontinuální integraci
a sestavování produktu a automatizované testy."
Článek  ve formátu PDF najdete na následující adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

9.1.10

Desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT - prof. Zdeněk Molnár

Prof.  Zdeněk Molnar je autorem, který se tématu efektivnost IS/IT věnuje již řadu let.  Jeho přednáška z roku 2000 ještě stále neztrácí na významu pro pochopení klasického přístupu k této oblasti informačního managementu. Uvádím webovou adresu s plným textem jeho přednášky na konferenci v roce 2000, citát abstraktu a úvodu přednášky.
Abstrakt
V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.
Úvod
Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků, kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl: “S počítači se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě” resp. “Všude samé počítače  a nikde významné zvýšení produktivity”.
Celý text přednášky prof. Molnára najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm

8.1.10

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytuje informaci
o tématicky pozoruhodném projektu GA201/07/0455:
"Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů
a efektivností podnikové informatiky (2007-2009, GA0/GA)
Údaje o projektu:
Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit kauzální model vztahu mezi výkonností podnikání,
účinností podnikových procesů a efektivitou podnikové informatiky. Správnost
finálního modelu měla být ověřena na vybraném vzorku organizací v ČR.
Z modelu by měly být pro potřebu managementu podniků (organizací) v ČR
odvozeny metody a nástroje k poměřování výkonu organizace, účinnosti jejich
podnikatelských procesů, efektivity využívání podnikové informatiky a jejich
vzájemné korelace a příčinné provázanosti.
Nástroje měly být navrženy tak, aby s pomocí ověřených kauzalit mezi
podnikatelskými výsledky a podnikovou informatikou podpořily management
podniků (organizací) při rozhodování o dalším směru informatizace jejich
podnikatelských aktivit, posouzení příčinné provázanosti řetězce: cíle podnikání
- podnikatelské procesy - podpora ICT, odhalení případných slabých míst
a příležitostí ve všech třech zkoumaných perspektivách a při cílenějším
manažerském investičním rozhodování v oblasti IT.
Klíčová slova v anglickém jazyce
business performance; process efficiency; ICT effectiveness; corporate value; causal map
Více se o projektu, který měl skončit 12/2009, dozvíte na adrese:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/07/0455

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT - otázky formulované v roce 2005

Čas běží velmi rychle. Jsou oblasti, v kterých problémy nemizí,
jen nové přibývají. K takovým oblastem patří nesporně měření
efektivnosti implementace ICT. Proto si myslím, že i po 4 letech
má co říci obsah stránky, kterou jsem věnoval konferenci, která
nesla název:
„Řízení nákladů a měření výkonnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Pořadatelem konference byl IIR Praha.
Organizátoři konference postavili v pozvánce následující základní
otázky
, na které by bylo vhodné si i dnes odpovědět:
- je rozvoj IT součástí Vaší firemní strategie?
- považujete náklady na IT ve své organizaci za optimální?
- umíte změřit návratnost investice do IT?
- dokážete přesně definovat potřeby a nároky na IT infrastrukturu?
- odpovídá stav a náklady na ní právě těmto potřebám?
Konference IIR na uvedené otázky mnohé napověděla.
Na níže uvedené webové stránce jsem vypsal dílčí problémy, kterými
se konbference zabývala. Většina z nich je aktuální i dnes
:
- Jakou roli hrají náklady na IT v rámci rozpočtu celé firmy?
- Jaké existují nástroje pro přípravu budgetu nákladů v IT?
- Jaké přínosy má implementace ITILu z hlediska řízení nákladů v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovnání nákladů prostřednictvím TCO – aplikace metody
- Identifikace klíčových IT procesů v návaznosti na podnikové procesy
       a stanovení jednoznačné zodpovědnosti za optimalizaci
       příslušného rozpočtu
- Používané finanční metriky a interní „Benchmarking“
- Výhody a způsoby optimalizace a centralizace tiskových systémů
- Optimalizace tiskového systému v praxi - případová studie
- Přínosy a správný postup implementace SLM
- Plánování, nastavení a monitoring SLA- smluv o poskytování
      servisní podpory
- Nejčastější chyby při kalkulaci cen IT – na co si dát pozor?
- Vytvoření portfolia metrik a optimální způsob jejich užití
- Jaké jsou přínosy procesního řízení nákladů v rámci IT?
- Pravidla optimálního užití metody ABC
- Pravidla úspěšné implementace Balanced Scorecard
- Co Vám přinese aplikace benchmarkingu v řízení IT?
Více se dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm

Měření ekonomické efektivnosti informačního systému

Na stránkách ČSSI byl na uvedené téma zpřístupněn článek Miloše Maryšky.
Cituji z abstraktu článku"
"Otázkám a problémům spojeným s měřením ekonomické efektivnosti
je v české i světové literatuře věnována mimořádná pozornost.
V současném světě je měření ekonomické efektivnosti aplikováno
na téměř všechny obory podnikání.
Používané postupy vychází z obecné teorie efektivnosti.[RIHA_69]
Dřívější přístupy, ve kterých se manažeři zajímali pouze
o měření finančních ukazatelů, jsou již dnes postupně na ústupu
a to zejména díky rozvoji metod hodnocení, jako jsou například
Balanced (Corporate) Scorecard (BSC) či Corporate Performance
Management. [WADE_01]
Cílem článku je podat základní informace o možných pohledech
na měření ekonomické efektivnosti informačních systémů
a vybrané metody ověřit na situaci

z praxe."
Celý text článku Miloše Maryšky je ke stažení na adrese:
http://www.cssi.cz/cssi/mereni-ekonomicke-efektivnosti-informacniho-systemu-0
Článek byl opuvblikován v č. 2 časopisu Systémová integrace z roku 2007.
(
http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace-2-2007 )

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na který odkazuji v této zprávě, představuje naprosto "čerstvý" souhrn
zkušeností s aplikací hlavních nástrojů zvyšování efektivnosti ICT z uplynulého
roku s náznakem jak těchto zkušeností využít v roce 2010.
Publikováno : 07 Jan 2010
Autorství: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah stránky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Celý text najdete na portálu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkrácená adresa )
Přejete-li si nejdříve ověřit spolehlivost odkazu, použijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

7.1.10

Zjišťování a řízení přínosu IS/ICT

Patrik Šálek, pracovník firmy KOMIX,  je autorem článku, který se zabývá  přínosy IS/ICT. „Vzhledem k nákladům a náročnosti tvorby informačních systémů je stále více a více důležité mít přehled o tom, co peníze vkládané do vývoje přinášejí.  Na rozhraní mezi účelem (globální cíle) a podporou (cíle informatiky) jsou služby, které ovlivňují určité systémové parametry produkce. Plánováním a měřením těchto parametrů lze podpořit objektivní hodnocení významu jednotlivých řešení.“ To byl citát z úvodu článku.
A ještě jeden odstavec z úvodu pojednání:
Proč se zabývat přínosem IS/ICT?
"Podnikání se změnilo. Krutá vláda dodavatelských firem se postupně mění v je.tě krutěj.í vládu zákazníka. Technologie a s ní i životní úroveň postoupila natolik, .e firmy jsou nuceny se více a více přizpůsobovat jednotlivým zákazníkům a subjektů je na straně nabídky tolik, že tlak na zvyšování efektivnosti nedá spát stovkám manažerů stovek firem. Firma, která se dnes rozhodne působit na trhu, musí počítat s tím, že konkurence nepředstavuje pouze několik regionálních podniků, ale také zahraniční firmy a firmy s odlišným předmětem podnikání (např. sport vs kultura). Jedním z klíčových nástrojů, o které se dnes řada firem, opírá jsou informační technologie. Do informačních systémů, potažmo informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) investují firmy miliony. Jejich důležitost je obrovská, což zdůrazňují různí světoví autoři různých prací. Za všechny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho.
Pro dnešní manažery je důležité vědět, jestli právě prostředky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenční výhodou jejich společnosti a zda ty obrovské sumy, které hltají, nejsou vynakládány zbytečněprotože si těmito prostředky nemohou dovolit mrhat. Vedoucí oddělení IT disponují vysokými rozpočty a je také v jejich zájmu prokázat, že tučné sumy, které jsou posílány na konta různých IT firem, jsou vynakládané oprávněněPokud bych shrnul důvody vedoucí ke sledování efektu IS/ICT do jedné věty, jedná se o prokázání efektu a slouží mana.erům firem, vedoucím IT a dodavatelům k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na základě objektivních podkladů." ( konec citátu )
Celý text článku si můžete prohlédnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf 

Krize generuje dynamiku ICT - na otázky HN odpovídá prof. J. Voříšek

Dovoluji si upozornit na zajímavý článek, který najdete na webu na níže uvedené adrese.
Článek nese název:
Krize generuje dynamiku ICT
"Nesmíme se nechat zmást statistickými průměry," říkal profesor Jiří Voříšek,
předseda organizačního výboru mezinárodní konference Systémová integrace 2009.
Prof. Jiří Voříšek (VŠE Praha ) odpovídal redaktorovi HN Stanislavu Kůželovi, který
mu položil následující otázky:
- Když se podíváme na podniky stejného sektoru ekonomiky, je význam ICT pro tyto
podniky shodný?
- Nejde o "cestu do pekel"?
- Můžete říci, které byznys modely jsou nejvýhodnější pro veřejnou správu?
- Které ICT služby přinášejí podnikům největší efekty?
- Vloni se na stránkách ICT revue vedla polemika kolem výchovy IT odborníků na VŠ,
které jsme se mj. oba dva účastnili. Změnilo se něco od té doby? Jak z pohledu
vysokoškolského učitele hodnotíte vývoj?
V závěru článku je uvedeno - cituji:
"Podle Jiřího Voříška klade rozsáhlá krize na finančních trzích a její dopady na státní
rozpočty, obchod s nemovitostmi, na automobilový průmysl a řadu dalších odvětví
výrazně vyšší nároky na managementy firem, bank i státních institucí.
Obor informačních technologií v minulosti také procházel krizemi, ale díky jeho
vysoké flexibilitě - v porovnání s jinými sektory ekonomiky - nebyly tyto krize tak
hluboké a měly krátkodobý charakter. To vše vyvolává profesorovu otázku:
"Může IT pomoci jiným odvětvím a veřejnému sektoru rychle reagovat na nastalé
změny nejen v dobách blahobytu, ale i za současného utahování opasků?"
Článek najdete na adrese:
http://hn.ihned.cz/c1-37165340-krize-generuje-dynamiku-ict
---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

The Economic Impact of File Virtualization:

Doporučuji vaší pozornosti článek na téma:
"The Economic Impact of File Virtualization" s podtitulkem:
"Reducing Costs and Improving Efficiency for File-Based Storage"  
Článek je sponzorován: F5 Networks
Autorem je Richard L. Villars
Publikováno v dubnu 2009
Copyright 2009 IDC
Článek o 12-ti stránkách najdete ve formátu PDF na adrese:
http://zones.computerworld.com/f5/downloads/economic-impact-file-virtualization-2009.pdf
---
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni