EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se ekonomických aspektů ICT. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.1.10

Desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT - prof. Zdeněk Molnár

Prof.  Zdeněk Molnar je autorem, který se tématu efektivnost IS/IT věnuje již řadu let.  Jeho přednáška z roku 2000 ještě stále neztrácí na významu pro pochopení klasického přístupu k této oblasti informačního managementu. Uvádím webovou adresu s plným textem jeho přednášky na konferenci v roce 2000, citát abstraktu a úvodu přednášky.
Abstrakt
V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.
Úvod
Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků, kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl: “S počítači se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě” resp. “Všude samé počítače  a nikde významné zvýšení produktivity”.
Celý text přednášky prof. Molnára najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm